Reklamační řád

 

Radek Štěpánek, identifikační číslo: 03189589

se sídlem Lány na Důlku 94, 530 02 Pardubice

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obleckypropsy.cz

 

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.obleckypropsy.cz.
Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace. Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí Radek Štěpánek, se sídlem Lány na Důlku 94, 530 02 Pardubice, IČ: 03189589

 

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.obleckypropsy.cz.

 

Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

1) Záruční doba pro veškeré prodávané produkty mimo kategorii výprodej činí 24 měsíců.
2) Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.
3) Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
4) Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.
5) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích součástí) způsobené používáním.
6) V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci, její opravou nebo vrácením zaplacené částky za zboží v plné výši.
7) Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
8) Postup podle bodu 7 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
9) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy.

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

 

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

 


Postup reklamace

 

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.obleckypropsy.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

 

Reklamovat zboží lze pouze písemně bud klasickou psanou korespondencí nebo s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. email).

 

V procesu reklamace se postupuje takto:

 

1) Kupující zašle informační e-mail s identifikací zboží, popisem závady zboží a číslem objednávky na adresu a současně  zašlete reklamované zboží dopravcem Česká pošta na adresu prodávajícího.
2) Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, dochází ke kontrole zboží a vyhodnocení oprávněnosti reklamace.
3) Prodávající bude kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
4) V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

 

V Pardubicích dne 4.1.2020