SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel eshopu obleckypropsy.cz – Radek Štěpánek, bytem Lány na Důlku 94, 530 02 Pardubice IČ:03189589 (dále jen „Správce“), zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 

1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující, dotazující se (dále jen "subjekt údajů") souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 10 let.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a to na základě výslovného souhlasu.

  

4. OSOBY S PŘÍSTUPEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM

K osobním údajům bude mít přístup správce, a též třetí osoby – dopravci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

5)   PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANNOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu:  nebo dopisem na adresu správce uvedenou v bodu 7. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

5.2 Právo na přístup.

Každý subjekt má právo vědět a být informován o účelech zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

 

5.3 Právo na opravu, doplnění

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

 

5.4 Právo na výmaz 

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Většina vyjmenovaných případů je součástí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo vyplývají z jeho podstaty.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů.


5.5 Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování umožňuje subjektu požádat o omezení zpracování osobních údajů jak ve vztahu ke způsobu zpracování, tak ve vztahu k rozsahu zpracovávaných údajů.

 

5.6 Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

  • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
  • zpracování se provádí automatizovaně.

5.7 Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jde o ekvivalent práva na vysvětlení dle § 21 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

5.8 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

6. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. 

 

7. Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu:  či písemně na adrese provozovny správce (Lány na Důlku 94, 530 02 Pardubice). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována a archivována.

 

8. Termíny reakcí na žádost podanou subjektem údajů

Reakce na požadavky subjektu údajů jsou realizovány bez zbytečného odkladu s maximální lhůtou do 1 měsíce.

Joomla SEF URLs by Artio